All Categories
 • All Categories
 • Accessories
 • Accessories & More
 • Butters & Eggs
 • Camera & Video
 • Mornitors
 • Tablets
 • Laptops
 • Handbags
 • Headphone & Speaker
 • Herbs & botanicals
 • Vegetables
 • Shop
 • Laptops & Desktops
 • Watchs
 • Electronic

Cefoxitin Sodium Salt

SZ CAT No SZ-C125016
CAS No 33564-30-6
Mol.F. C16H16N3O7S2 : Na
Mol.Wt. 426.5 : 23.0
Inv. Status Custom Synthesis
Rel. CAS No 35607-66-0 (free base)


Chemical Name: Sodium (6R,7S)-3-[(carbamoyloxy)methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[[(thiophen-2-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate (as per EP); Sodium (6R,7S)-3-(hydroxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate carbamate (ester) (as per USP)

Smiles: O=C([C@@]1(OC)NC(CC2=CC=CS2)=O)N3[C@]1([H])SCC(COC(N)=O)=C3C([O-])=O.[Na+]

Inchi: InChI=1S/C102H166N18O29/c1-9-55(3)48-57(5)24-19-15-11-13-17-21-27-76(132)108-67(92(139)110-78(59(7)121)99(146)119-53-65(125)50-69(119)94(141)114-82(88(136)86(134)61-29-33-63(123)34-30-61)96(143)112-80(71(127)37-41-103)101(148)117-46-39-73(129)84(117)90(105)138)26-23-43-106-44-45-107-91-75(131)52-68(109-77(133)28-22-18-14-12-16-20-25-58(6)49-56(4)10-2)93(140)111-79(60(8)122)100(147)120-54-66(126)51-70(120)95(142)115-83(89(137)87(135)62-31-35-64(124)36-32-62)97(144)113-81(72(128)38-42-104)102(149)118-47-40-74(130)85(118)98(145)116-91/h23,26,29-36,43,55-60,65-75,78-89,91,107,121-131,134-137H,9-22,24-25,27-28,37-42,44-54,103-104H2,1-8H3,(H2,105,138)(H,108,132)(H,109,133)(H,110,139)(H,111,140)(H,112,143)(H,113,144)(H,114,141)(H,115,142)(H,116,145)/b26-23-,106-43+/t55-,56-,57+,58+,59+,60+,65+,66+,67-,68-,69-,70-,71+,72+,73-,74-,75+,78+,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,91-/m0/s1

Compatible stability of injected cefoxitin sodium and dexamethasone
By Xie, Yan-qing
From Hainan Yixueyuan Xuebao (2015), 21(10), 1316-1317, 1321
 
Study of a major impurity in cefoxitin sodium
By Li, Zhe-yu; Wang, Yu-chi; Zhang, Jing-xia; Zhang, Chun-ran; Xu, Ming-qin; Li, Qiang; Deng, Jun-feng; Tang, Ke-hui
From Zhongguo Kangshengsu Zazhi (2015), 40(12), 925-929
 
Compatible stability of cefoxitin sodium for injection and sodium potassium magnesium calcium and glucose injection
By Yang, Jing; Liu, Zi-ling; Yang, Jian; Li, Jun-yi; Zhang, Xin-yu; Song, He-di; Zhang, Ting-hui
From Zhongguo Yaofang (2014), 25(34), 3217-3218